Lahden Kivi- ja Koruharrastajat ry:n säännöt

 1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA ALUE

Yhdistyksen nimi on Lahden Kivi- ja Koruharrastajat ry. Sen kotipaikkana on Lahti ja toiminta-alueena Suomi.

 1. YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on olla kivien ja mineraalien keräilystä, hionnasta, tutkimuksesta tms. kiinnostuneiden henkilöiden keskinäisenä yhdyssiteenä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kiviharrastuksen ja mineralogian tietojen syventämistä, tukea ja kehittää alan harrastustoimintaa ja tukea jäsentensä pyrkimyksiä jalostaa kiviä ja mineraaleja koruiksi ja koriste-esineiksi, sekä edistää mineraalien tuntemusta toimialueella.

 1. TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa koulutus-, valistus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys kehittää ja hankkii kivihionnassa ja mineraalien tutkimisessa sekä korujen valmistamisessa tarvittavaa välineistöä, järjestää kursseja, opintotoimintaa, juhlia, näyttelyitä ja retkiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianmukaisin luvin kahvilatoimintaa, arpajaisia, messuja sekä muuta varainhankintaa. Lisäksi yhdistys ylläpitää yhteistyötä muiden vastaavien yhdistysten kanssa.

 1. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen kivistä ja niiden keräilystä, hionnasta tai muusta kivi- tai koruharrastuksesta kiinnostunut henkilö.

 1. JÄSENYYDEN HAKEMINEN

Jäsenyyttä haettaessa on yhdistyksen hallitukselle jätettävä kirjallisesti yhdistyksen henkilötietolomake asiallisesti täytettynä. Jäsenkysymykset ratkaisee hallitus olematta velvollinen perustelemaan hylkääviä päätöksiä.

 1. EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Eroaminen yhdistyksestä tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroaminen yhdistyksen kokouksessa, jossa se merkitään pöytäkirjaan.

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, jättää säädetyt maksunsa määräaikana suorittamatta tai rikkoo kunniaa ja rikoslakeja vastaan, voidaan erottaa hallituksen päätöksellä. Erottamispäätös on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostitse erotetulle jäsenelle. Erottamispäätöksestä on erotettu jäsen oikeutettu vetoamaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä yhdistyksen hallitukselle kirjallinen valitus 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon erottamispäätöksestä. Yhdistyksen kokous voi perustelluin syin kumota hallituksen erottamispäätöksen.

 1. MAKSUT

Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous. Jäsenmaksu suoritetaan kerran vuodessa tammikuun loppuun mennessä yhdistyksen tilille.

 1. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu 3-6 jäsentä. Hallituksen jäsen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.  Erovuoroinen hallituksen jäsen voi asettua uudelleen ehdokkaaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Jonkin muun kivikerhon jäsen ei voi toimia Lahden Kivi- ja Koruharrastajat ry:n hallituksen jäsenenä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa läsnä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Hallitus tekee kokouksistaan pöytäkirjan.

 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin yksin.

 1. TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.

 1. YHDISTYKSEN TOIMITILAT JA OMAISUUS

Lahden Kivi- ja Koruharrastajat ry:n kerhotiloja, koneita, laitteita ja tarvikkeita käytetään ainoastaan kerhon omaan toimintaan. Kerhon tiloissa säilytetään ainoastaan kerhon omaa omaisuutta. Yhdistys voi hallituksen päätöksellä vuokrata tiloja ulkopuolisille niin, ettei yhdistyksen oma toiminta häiriinny.

 1. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Äänestys- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa on ainoastaan kulloinkin määräaikaan mennessä jäsenmaksunsa maksaneilla 15 vuotta täyttäneillä kerhon jäsenillä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksessa ääntenlaskijoina.
 3. Esitetään kokoukselle yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan tarkastuskertomus.
 4. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallituksen vastuuvapaudesta.
 5. Käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle.
 6. Hyväksytään talousarvio sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
 7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

12. KOKOUSKUTSUT

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen toimitetaan kirjallisesti sähköpostilla jäsenen antamaan osoitteeseen vähintään 10 päivää ennen kokousta. Muut yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle samalla tavoin ja samassa ajassa. Vuosikokouskutsu julkaistaan myös yhdistyksen internetsivuilla ja yhdistyksen ilmoitustaululla vähintään 10 päivää ennen kokousta.

13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään ¾ annetusta äänistä. Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista vaaditaan vähintään ¾ annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistamiseen aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa sama äänten enemmistö.

Jos yhdistys purkautuu, siirretään sen omaisuus yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämiin tarkoituksiin, toimivalle kivikerholle, johon purkautuvan yhdistyksen aktiiviset jäsenet voivat siirtyä jatkamaan harrastustaan.

14. YHDISTYSLAIN NOUDATTAMINEN 

Muutoin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.